HomeFree Market EconomySliding down that slippery slope